รพ.สต.โนนยาง

บุคลากร รพ.สต.โนนยาง

นางผ่องศิริ สะนัย

ผอ.รพ.สต.โนนยาง

นางสาวนริศรา มาตบุญโท

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางลำปาง คำเกิด

ผู้ช่วยแทพย์แผนไทย

นางวันทา ศรีสุข

พนักงานผู้ช่วยจนท.สาธารณสุข

นางสาวฟ้าใส มูลจันทร์

พนักงานธุรการ

ข้อมูลทั่วไป
รพ.สต.โนนยาง
n1

ประวัติความเป็นมา

สถานีอนามัยบ้านโนนยาง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เดิมเป็นสำนักงานสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีพนักงานสุขภาพชุมชนปฏิบัติงานอยู่ 1 ท่าน ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัย และได้ ก่อสร้างอาคารทดแทน อาคาร สสช.เดิม ได้ยกให้หน่วยควบคุมโรคและแมลง ตั้งเป็นศูนย์ตรวจบำบัดมาลาเรีย สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนจากสถานีอนามัยเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน และ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดต่อเติมด้านหน้าสถานีอนามัย สำหรับอาคารบำบัด มาลาเรียได้ยุบไปรวมกับอำเภอน้ำยืน

สภาพทั่วไป

ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนยาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 126 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลน้ำยืน เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ห่างจาก สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอน้ำขุ่น ระยะทาง 27 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง สลับพื้นที่ภูเขา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ทิศใต้ ติดต่อ สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาคุณภาพบริการ ได้มาตรฐาน ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ดี เทคโนโลยีฉับไว ราษฎร์-รัฐร่วมใจเป็นศูนย์สุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ(MISSION)

  • พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี
  • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่ดี และสวยงาม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง

เขตการปกครอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง
อำเภอน้ำขุ่นมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 600 หลังคาเรือน จำนวน
4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยมีจำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 1. บ้านโนนแส่งเพชร     หมู่ที่ 5 ต.โคกสะอาด
 2. บ้านโนนยาง             หมู่ที่ 6 ต.โคกสะอาด
 3. บ้านโนนอุดม            หมู่ที่ 8 ต.โคกสะอาด
 4. บ้านโนนทับทิม        หมู่ที่ 10 ต.โคกสะอาด