รพ.สต.ดอนโมกข์

บุคลากร รพ.สต.ดอนโมกข์

.

ส.อ.หญิงอัจฉราพร น้อยตาแสง

ผอ.รพ.สต.ดอนโมกข์

นางฉวี กล้าใจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฐฐินันท์ ศิริณู

นักวิชาการสาธารณสุข

สาวนาวประไพ กิ่งมณีย์

ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข

นางสาวสุนิษา สุพิษ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวสุมาลี สาระพงษ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสายสมร เบ้าคำ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุดารัตน์ บุญเพ็ง

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ข้อมูลทั่วไป
รพ.สต.ดอนโมกข์

ประวัติความเป็นมา

สถานีอนามัยบ้านดอนโมกข์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2525  เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำยืนจังหวัอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 15กรกฎาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งกิ่ง อ.น้ำขุ่นและแยกการปกครองออกจากอำเภอน้ำยืน จึงมาเป็นพื้นที่หนึ่งในการปกครองของตำบลไพบูลย์ อ.น้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในปัจจุบันสถานีอนามัยดอนโมกข์ ตำบลไพบูลย์ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบรวม 8 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาษาที่ใช้เป็นภาษาอีสานและภาษาท้องถิ่น (เขมร)

สภาพทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโมกข์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7บ้านดอนโมกข์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ100 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลน้ำยืน ประมาณ 35 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง

อาณาเขต

ทิศเหนือ         จรด บ้านหนองโอ หมู่ 12 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้              จรด บ้านนาเจริญ ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก   จรด บ้านทุ่งนางาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก     จรด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลขนุน เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาคุณภาพบริการ ได้มาตรฐาน ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ดี เทคโนโลยีฉับไว ราษฎร์-รัฐร่วมใจเป็นศูนย์สุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ(MISSION)

  • พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี
  • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่ดี และสวยงาม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง

เขตการปกครอง

มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

             1. บ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 ต.ไพบูลย์
             2. บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ต.ไพบูลย์
             3. บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ต.ไพบูลย์
             4. บ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ต.ไพบูลย์
             5. บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไพบูลย์
             6. บ้านหนองดุม หมู่ที่ 11 ต.ไพบูลย์
             7. บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ต.ไพบูลย์
             8. บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 ต.ไพบูลย์

ข้อมูลประชากร

ประชากรรวมทั้งหมด 4,190 คน แยกเป็น
          1. ชาย 2,140 คน
          2. หญิง 2,050 คน
       จำนวนหลังคาเรือน 827 หลังคาเรือน