ข้อมูลบุคลากรของสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

บุคลากรสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

นายสันติ  ศรัทธาพันธ์

  สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

 

  นายอุดมศักดิ์   คำสิงห์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

 

 

 

นางสาวอรพรรณ์ สานุสันต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

.

นางสาวอัจฉรา กำไมล์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
 

 

นางสาวธัญญาภัทร์  วัจนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายควบคุมโรค
 

.

 นางสาววิภาภรณ์ แสงพล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต 

 

นางสาวอรทัย แสนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

.

 นางสาวนิตยา หอมดี

พนักงานบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 

 

นางขนิษฐา กล้าใจ

พนักงานธุรการ
 

.

 นายอรรจน์กริช  มูลศรีธนภัทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายสมพงษ์ ภาดาพันธ์

พนักงานการเกษตรทั่วไป
 

.

 

นายพิรพงษ์ จินดาวัลย์

พนักงานขับรถยนต์