รพ.สต.วังเสือ

บุคลากร รพ.สต.วังเสือ

นายสรวิชญ์ เหล่าดรุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววนิดา บุญกาญจน์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัชรี บุตรสาวะ

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติพรรณ อัครพงศ์ดลพร

พนักงานธุรการ

นางชุติกาญจน์ พรมลี

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกัลยาณี วงค์คำผา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางพิสมัย สายสี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ

ประวัติความเป็นมา

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ ตำบลไพบูลย์ ได้ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดให้การบริการด้านการรักษาพยาบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น ได้จัดตั้งสถานนีอนามัยวังเสือ ซื้งเมื่อก่อนจะเป็นสถานีอนามัยขนาดเล็ก ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนแต่เมื่อมีผู้ไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของประชาชน เทียบเท่ากับมาตรฐานของสถานีอนามัยทั่วไปทำให้มีการปรับโครงสร้างสถานีอนามัยให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อผู้มารับบริการ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 7 หมู่บ้านราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น
     ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสาน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรการ โดยมีนางบังอร เสาหงษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยวังเสือ เป็นคนแรกต่อมาได้ยกฐานะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนวังเสือ เมื่อปี พ.ศ. 2552 มีชุคลากรสาธารณสุข และเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ตามแนวคิด บริการใหล้บ้าน ใกล้ใจ สัปดาห์ละ 3 วัน และได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ เมื่อ 1 ต.ค. 2553 ปัจจุบันมี นายสรวิชญ์ เหล่าดรุณพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ

สภาพทั่วไป

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเสือ ตำบลไพบูลย์  อำเภอน้ำขุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 17กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด ประมาณ 116 กิโลเมตร ตำบลไพบูลย์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 112  ตารางกิโลเมตร หรือ 30,747  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง

อาณาเขต

ทิศเหนือ         จรด บ้านหนองโอ หมู่ 12 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้              จรด บ้านนาเจริญ ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก   จรด บ้านทุ่งนางาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก     จรด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลขนุน เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาคุณภาพบริการ ได้มาตรฐาน ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ดี เทคโนโลยีฉับไว ราษฎร์-รัฐร่วมใจเป็นศูนย์สุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ(MISSION)

  • พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี
  • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่ดี และสวยงาม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
 

เขตการปกครอง

มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านหนองดุม หมู่ที่ 4 ต.ไพบูลย์
             2. บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ต.ไพบูลย์
             3. บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ต.ไพบูลย์
             4. บ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ต.ไพบูลย์
             5. บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ไพบูลย์
             6. บ้านหนองดุม หมู่ที่ 11 ต.ไพบูลย์
             7. บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ต.ไพบูลย์
             8. บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ 15 ต.ไพบูลย์
  

ข้อมูลประชากร

ประชากรรวมทั้งหมด 4,190 คน แยกเป็น
          1. ชาย 2,140 คน
          2. หญิง 2,050 คน
       จำนวนหลังคาเรือน 827 หลังคาเรือน