รพ.สต.น้ำขุ่น

บุคลากร รพ.สต.น้ำขุ่น

นางสาวจารุวรรณ ปัญจะมาตย์

ผอ.รพ.สต.น้ำขุ่น

นางสาวปวีนา สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายธวัชชัย แก้วส่งแสง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปิยะดา พาเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเปียทิพย์ สอนภักดี

จพ.ทันตสาธารณสุข

นางสาวขวัญยืน ปางทอง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

นางสาวเกตุมณี ผกาศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นาวสาวสุพรรณี จอมโคตร

ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข

นางสาวพจนีย์ คำสาลี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสาวสุภาพร สะดอนรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนงลักษ์ โสระเม็ก

นักบริบาลผู้สูงอายุ

ข้อมูลทั่วไป
รพ.สต.น้ำขุ่น

ประวัติความเป็นมา

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำขุ่น ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นส่วนหน่งของอำเภอน้ำยืนต่อมาตำบลตาเกาได้แบ่งแยกตำบลออกไปเรื่อยๆ เป็นตำบลขี้เหล็ก ตำบลไพบูลย์ ตำบลโคกสะอาด แล้วได้รวมกัน ต่อตั้งเป็นอำเภอน้ำขุ่น แยกออกจากอำเภอน้ำยืน โดยก่อตั้งสถานที่ราชการใสนเขตบ้านรุ่งตะวัน ตำบลตาเกาตำบลตาเกา มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบจำนวน 15 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น ประกาอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ปลูกมันสำปะหลัง ยางพาราและข้าวเป็นต้น ด้านศาสนา นบถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นภาษาเมขรภาษาอีสาน และภาษาส่วย มีสถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง ในปีงบประณ 2540 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานธาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 250,000 บาท จากสภาตำบลตาเกา 100,000 บาท และส่วนหนึ่งจากเงินบำรุงของสถานีอนามัยบ้านน้ำขุ่น เพื่อทำการก่อสร้างสถานีอนามัยประจำอำเภอน้ำขุ่น และรองรับผู้มารับบริการได้อย่างทั่วถึงเปิดทำการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำขุ่น เมื่อปี 2547 ได้รับงบประมาณ 1,698,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อพัฒนาปรับเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน และปี 2552 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลน้ำขุ่น โดยเริ่มให้บริการใน เดือน ตุลาคม ปี 2552 เป็นต้นมา

สภาพทั่วไป

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลน้ำยืน 18 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น 4กิโลเมตร ราษฎรบ้างส่วนอพยพมาจากอำเภอวารินชำราบ และเป็นราฎรในพื้นที่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร ภาษาอีสาน
และภาษาส่วย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง สลับพื้นที่ภูเขา

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด บ้านโนนโฮม ตำบลขี้เหล็ก
ทิศใต้ จรด  ตำบลโคกสะอาด และอำเภอน้ำยืน
ทิศตะวันออก จรด ตำบลโซงและตำบลโนนยางและอำเภอน้ำยืน
ทิศตะวันตก จรด ตำบลไพบูลย์

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาคุณภาพบริการ ได้มาตรฐาน ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ดี เทคโนโลยีฉับไว ราษฎร์-รัฐร่วมใจเป็นศูนย์สุขภาพที่ดีของประชาชน

พันธกิจ(MISSION)

  • พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี
  • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่ดี และสวยงาม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
เขตการปกครอง
มีจำนวน 15 หมู่บ้าน
มีหลังคาเรือน 2,167 หลังคาเรือน

ข้อมูลประชากร

ประชากรรวมทั้งหมด 9,173 คน แยกเป็น
1. ชาย 4,650 คน
2. หญิง 4,523 คน