สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่นจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูล มีใจความสำคัญดังนี้

  • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  •    – ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น เรื่อง นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) พ.ศ. ๒๕๖๕
  •    – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

    ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
       ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว