รับผิดชอบ      สามัคคี        มีน้ำใจ

คำขวัญอำเภอน้ำขุ่น

เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน นับล้านนกกระยางขาว

ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี หินดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม

ประวัติอำเภอน้ำขุ่น

          อำเภอน้ำขุ่นเดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลตาเกา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้แยกตั้งเป็นกิ่งอำเภอน้ำขุ่น เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 มีเขตรับผิดชอบ 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอน้ำขุ่นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 มีเขตรับผิดชอบ 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คือทำไร่ ทำนา นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน, ภาษาเขมร และภาษาส่วยในบางหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 75 ของประชากร เป็นราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร และเขตอำเภอใกล้เคียงในอดีตเป็นเขตพื้นที่สู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และมีเขตพื้นที่บางส่วนติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรบางส่วนที่อยู่ตามแนวชายแดน
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

        อำเภอน้ำขุ่น เป็นอำเภอชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 98 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 386.50 ตารางกิโลเมตร
 

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดพระวิหาร สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก ติดต่อ จรด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ